KVKK Aydınlatma Metni

MATH YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında inşaat faaliyetlerimiz çerçevesinde çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız. Müşterilerimizi, Potansiyel müşterilerimizi, Çalışanlarımızı, Çalışan adaylarımızı, Stajyerlerimizi, Tedarikçilerimizi, İş ortaklarımızı, Ziyaretçilerimizi ve diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek ,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza edilecektir.

Veri Sorumlusu

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla MATH YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. –Güneş Mah. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Cad. A4 Blok No.95/AF Kepez / Antalya (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.) nin Müşterilerimize, Potansiyel müşterilerimize, Çalışanlarımıza, Çalışan adaylarımıza, Stajyerlerimize, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Ziyaretçilerimize ve diğer üçüncü kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz;
yasal yükümlülüklerimiz gereği ve iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

Kimlik : Ad-Soyad-TC Kimlik no-Uyruğu-Anne adı-Baba adı-Doğum yeri-Doğum tarihi-Nüfus kayıtlı olduğu il-Nüfus kayıtlı olduğu ilçe-Nüfusa kayıtlı olduğu mahalle/köy-Aile sıra no-Cilt no-Seri no-Cinsiyeti-Medeni hali-İmza-Pasaport no-Yabancı kimlik no-Unvan-Vergi no-Plaka no-Sürücü belgesi fotokopisi- Askerlik bilgisi-Oda sicil no

İletişim : İkametgah adresi-Telefon numarası-Mail adresi-Adres-Fax-Kep adresi-Web adresi

Finans : Banka hesap no-Banka iban no-Banka adı- Pay Değeri

Özlük : İşe başlama tarihi-İşten ayrılma tarihi-Görevi-Meslek adı- Departman- Meslek kodu-İşten çıkış açıklaması

Hukuki İşlem : Borçlu olunan dosya bilgileri-Adli makamlarla yazışmalar-Dava dosyası evrakları ve bilgileri-İcra dosyası evrakları ve bilgileri- İhtarnameler- Resmi evraktaki her türlü bilgi

Mesleki Deneyim : Önceki çalışılan işyeri adı,işyeri adresi, işyerinden ayrılış tarihi, işyerindeki görevi- İşyeri hekimliği belgesi tarih/no- Meslek adı

Eğitim Verisi : Öğrenim durumu-Mezuniyet yılı/Bölümü-Yabancı dil bilgisi-Mezuniyet durumu-Bilgisayar bilgisi-Çalıştığı kurum bilgileri-Teknik deneyim-Katılınan eğitim/kurslar-Mezun olunan okul-Uzmanlık alanları-Sertifikalar-İşyeri hekimi diploma tarihi-İşyeri hekimi diploma no

Sosyal Güvenlik : Yaşlılık aylığı alıyorsa sigorta kodu-Sigortalılık türü/kodu-Sigorta sicil numarası-01.10.2018 tarihinden önce hizmeti varsa SSK sicil numarası-01.10.2008 tarihinden önce hizmeti varsa Bağkur sicil numarası-01.10.2018 tarihinden önce hizmeti varsa Emekli sandığı sicil numarası-Kurum sicil no-SGK sicil no-Emekliler için tahsis no

İşlem Güvenliği : Kullanıcı adı-Parola-Log kaydı-IP adresi-Kart numarası

Risk Yönetimi : Referans Kişisi Ad,Soyad,Telefon numarası

Müşteri İşlem : Müşteri ID no

Lokasyon : GPRS kaydı

Görsel ve İşitsel kayıtlar : Fotoğraf-Kamera-Görüntü-Sürücü belgesi fotoğrafı-Kimlik fotokopisi fotoğrafı-Pasaport fotokopisi fotoğrafı

Sağlık Bilgileri : Kan grubu-Bağışıklama-Tıbbi anamnez-Boy-Kilo-Vücut kitle indeksi Fizik muayene sonuçları-Laboratuvar bulguları-Muayene sonucu, Konjenital/kronik hastalık-Soygeçmişi-Hekim kanaati-Tahlil/tetkik sonuçları- Sağlık bilgileri

Sağlık Bilgileri : Kan grubu-Bağışıklama-Tıbbi anamnez-Boy-Kilo-Vücut kitle indeksi Fizik muayene sonuçları-Laboratuvar bulguları-Muayene sonucu, Konjenital/kronik hastalık-Soygeçmişi-Hekim kanaati-Tahlil/tetkik sonuçları- Sağlık bilgileri

Referans kişisi : Ad-Soyad-Kurumu/Görevi- Telefon numarası

Acil Durumda Aranacak Yakını Bilgisi : Ad-Soyad-Telefon numarası

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz;
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak, mail, whatsapp, veri konusu kişi tarafından elden teslim yoluyla ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi,

 • Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Veri konusu kişilerle aramızdaki sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlarla; ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul Kanunu,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik,5651 sayılı Kanun ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğanyasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı / Stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)
 • KVKK madde 11/d ve e uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte "Güneş Mah. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Cad. A4 Blok No.95/AF Kepez / Antalya” adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla,Noter kanalıyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İletişim Bilgileri
MATH YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Web adresi: www.mathyapi.com
Mail adresi: [email protected]
Adres: Güneş Mh. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir cd.A4 Blok No.95/AF Kepez/Antalya